جنازه مطهر 16 شهید دفاع مقدس دیماه 1365


شهید ولی اله اتفاقی   00:00 
یوسف قویم              00:13
محمد صفری           00:46
کاظم آقایی             01:05 
غلامحسن غلامی      01:55 
اسماعیل کفشی       02:49
محمود بیکی زاده    03:27
عباس چرمه ای       04:12
حسین گلی          04:57
سیدمحمد طبسی     06:11
سید محمدی         06:44
سیدمحمدعلی مهرداد 06:54
عیدمحمد صلاحی   07:39
حمیذرضا ملکی       08:10
ذبیح دهقان           09:18
محمداکبر رفتاری    09:36
تابوت های شهدا    10:13

نظرات