تصاویری از اعزام داوطلبانه مردم شهرستان فردوس به جبهه ها

 

نظرات