اعزام هنرجویان هنرستان فنی شهید باهنر فردوس به جبهه

نظرات